Print bookPrint book

Kommunikasjonsferdigheter - innlærer

Site: Digital Community and Innovation in Adult Education and Basic Skills
Course: Key Competences at Work: Trainer's book and Learner's book
Book: Kommunikasjonsferdigheter - innlærer
Printed by: Guest user
Date: Sunday, 21 July 2024, 4:38 PM

1. Introduksjon til kommunikasjonsferdigheter

Kommunikasjon handler om å bruke språk i ulike situasjoner og i forskjellige sammenhenger, til ulike målgrupper, og i forskjellige språkstiler. Kommunikasjon innebærer også å bygge relasjoner og å formidle et bestemt budskap. Kommunikasjon omfatter å lytte, tale, lese, skrive og bruke digitale verktøy. Hovedmålet er å bli forstått og forstå hva som blir sagt og/eller skrevet. Denne modulen er organisert i emner som presenterer strategier for veiledere for hvordan å utvikle kommunikasjonsevner, og er etterfulgt av underemner som presenterer hvordan innlærere kan utvikle disse ferdighetene.

Innholdet er delt inn i lese, skrive, lytte, tale og digitale verktøy. (linker til de forskjellige delene)

Det anbefales at innlæreren begynner med egenvurdering av sin generelle kommunikasjonskompetanse for å få oversikt over mulige utfordringer. (link til egenvurdering)

2. Lese

Å lese betyr å skape mening fra tekst på papir eller skjerm. Å lese innebærer ikke bare en teknisk evne til å lese, men også å oppfatte meningen med teksten. Det betyr også å forstå, reflektere og reflektere kritisk. Kompetanse i lesingstekster indikerer også å forstå tekster i vid forstand, ikke bare verbale tekster, men også illustrasjoner, grafer, symboler og andre modaliteter og funksjoner i disse uttrykksmåtene.

På arbeidsplasser er lesekompetanse viktig av ulike årsaker. Du må kunne:

 • lese tekster på skjerm og papir kritisk og på en selvstendig måte
 • stille spørsmål og snakke om innholdet i tekster
 • søke informasjon av forskjellige slag
 • være kjent med nye rutiner eller arbeidsoppgaver
 • forstå daglige meldinger fra kolleger og leder
 • forstå formålet med en tekst
 • forstå komplekse setninger og vanskelige ord og uttrykk
 • bruke ulike lesestrategier som er relevante for teksttyper og formål

Profesjonelle tekster på arbeidsplasser er ofte overfylt med informasjon. Å lese betyr å forstå og avkode innholdet. En måte å kontrollere din egen forståelse på, er å overføre og formidle innholdet i teksten til en annen person. (Du kan velge en tekst fra arbeidsplassen som et eksempel.) Kanskje vil dette konkretisere utfordringer av forskjellige slag. Kan du i noen få setninger eller ord beskrive hvilke utfordringer du har når du leser en profesjonell tekst? Noen søkeord kan trolig hjelpe deg i dine refleksjoner (viktig informasjon, ord / ordforråd, setninger). Prøv å reflektere over hva og hvorfor på en så konkret måte som mulig.

Du kan jobbe videre med dine lesekompetanser HER

3. Skrive

Å skrive er implementert i nesten alle arbeidsoppgaver, enten på skjerm eller på papir. Å kunne skrive betyr å kommunisere med andre mennesker og er av denne grunn en viktig kompetanse. Å skrive på arbeidsplasser omfatter kompetanse til å:

 • være oppmerksom på og tilpasse seg til å skrive til forskjellige målgrupper
 • beherske ulike skrivestiler og tekstsjangere
 • bruke ord og uttrykk som er egnet for ulike formål
 • skrive komplette og forståelige setninger
 • skrive uten feil i tegnsetting og stavemåte
 • kunne uttrykke sin egen mening og personlige erfaringer skriftlig
 • kunne argumentere (for og imot) og begrunne til sine egne faglige standpunkter i skriftlig form
 • kunne reflektere over og vurdere egen læring i skriftlig form


Arbeidsoppgaver innbefatter ofte å skrive forskjellige teksttyper, til forskjellige målgrupper og med ulike formål. Dette krever forskjellige skrivestiler. Du må velge og være oppmerksom på uttrykk i henhold til disse aspekter av kommunikasjon. Å kommunisere i skriftlig form til kunder, er noe annerledes enn til andre medarbeidere. Basert på dine erfaringer med å skrive tekster i ditt yrke, vurder dine utfordringer knyttet til følgende problemer: Svar ved å sette kryss (X) på JA eller NEI.


SkriveaspekterJANEI

Har bevissthet om målgruppe

 

 

Har bevissthet om tekstsjangere

 

 

Har bevissthet om formålet med teksten

 

 

Bruker spesifikke fagord og uttrykk

 

 

Mestrer organisering av hele teksten

 

 

Mestrer organisering av teksten i avsnittene

 

 

Skriver gode setninger

 

 

Behersker rettskriving

 

 

Behersker tegnsetting

 

 


Beskriv med noen få setninger hvordan du vurderer din egen skrivekompetanse og hva du trenger å utvikle videre for å være en bedre skriver. Du kan jobbe videre med din skriftlige kompetanse HER (link til veileders bok)

4. Lytte og tale

Å lytte og tale er nært forbundet. Muntlig kommunikasjon omfatter kompetanse til å kunne lytte nøye og respektfullt til andre og bevissthet om egen språkbruk i henhold til målgruppe, formål og innhold. Muntlig kommunikasjon på jobb inkluderer bruk av både dagligdags språk og fagspråk. Å være bevisst sine egne talemåter og holdninger når man lytter til andre, er viktig kommunikasjonskompetanse i arbeidslivet. Å lytte og tale indikerer spesifikke kompetanser som å kunne:

 • være oppmerksom på og tilpasse kommunikasjonen til den kommunikative konteksten og situasjonen
 • tilpasse språkbruk til mottaker
 • utvikle evne til å snakke eller lage presentasjoner på møter og formelle sammenkomster
 • lære strategier for å snakke spontant
 • lære strategier for turtaking i diskusjoner og samtaler
 • bruke samtale for å fremme egne og andres interesser
 • opprettholde fokus og konsentrasjon når du lytter til andre
 • være oppmerksom på å lytte for å forstå


Svar på følgende spørsmål så ærlig og presist som mulig med JA eller NEI:

SPØRSMÅL OM SELVBEVISSTHET

JA

NEI

Endrer du måten du snakker på med ulike målgrupper?

 

 

Er du klar over om du fremstår som høflig og forståelig?

 

 

Er du klar over passende ord og uttrykk?

 

 

Er du trygg nok til å ytre dine egne standpunkter og meninger?

 

 

Lytter du til dine medarbeideres standpunkter / meninger?

 

 

Gir du tilbakemeldinger til kolleger?

 

 

Er du i stand til å gi kritiske tilbakemeldinger?

 

 

Er du i stand til å motta kritiske tilbakemeldinger fra medarbeidere, og deretter endre holdninger eller væremåte?

 

 

Spør du medarbeidere eller andre om forklaring eller utdyping?

 

 

Er du trygg på diskusjoner, erfarings- og kunnskapsutvekslinger med kolleger?

 

 

5. Digitale verktøy

Digitale verktøy krever digitale ferdigheter, og handler om å kunne bruke sosiale medier, smarttelefon, APP, Internett og digitale ressurser effektivt og ansvarlig, for å løse praktiske oppgaver, finne og behandle informasjon, designe digitale produkter og formidle innhold. Alle arbeidsplasser krever av sine ansatte evne til å forholde seg til og bruke digital informasjon. Det er også nødvendig å ha digitale ferdigheter for å kunne forholde seg aktivt til digital informasjon og bruke denne informasjonen i nye situasjoner og omgivelser. 

Evaluate your own experiences and competences in use of digital tools by answering YESor NOin the scheme below:

Experiences and competence in use of digital tools

YES

NO

Are digital tools and technology implemented in your daily working tasks?

 

 

Are you confident by using digital tools?

 

 

Do you seek information in different internet sources?

 

 

Do you use email?

 

 

Do you use smartphone and APPs? 

 

 

Do you write different texts by using digital tools?

 

 

Can you make presentations (power point) to fellow workers (or others) by digital tool?

 

 

Can you design and be creative in different ways when using digital tools for communication?

 

 

Do you know basic rules for digital interaction?

 

 

Do you know ethical rules and rules for personal protection on Internet and social media?

 

 


Describe in a few sentences both you challenges by using digital tools and your wishes to develop your competence in using digital tools.