Kommunikasjonsferdigheter - veileder

5. Digitale verktøy

Digitale verktøy krever digitale ferdigheter, og handler om å kunne bruke sosiale medier, smarttelefon, APP, Internett og digitale ressurser effektivt og ansvarlig, for å løse praktiske oppgaver, finne og behandle informasjon, designe digitale produkter og formidle innhold. Alle arbeidsplasser krever av sine ansatte evne til å forholde seg til og bruke digital informasjon. Det er også nødvendig å ha digitale ferdigheter for å kunne forholde seg aktivt til digital informasjon og bruke denne informasjonen i nye situasjoner og omgivelser.

Egenvurdering: Utfør egenvurdering til målgruppe / innlærere om kompetanse ved bruk av digitale verktøy (lenker til innlærernes vurdering).


Mål for bruk av digitale verktøy:

  • lese og tolke informasjon fra digitale ressurser
  • lese hypertekster
  • navigere kritisk mellom ulike kilder
  • søke og vurdere informasjon fra digitale kilder
  • bruke søkeverktøy og beherske søkestrategier i fagrelaterte / profesjonelle oppgaver
  • produsere og redigere digitale tekster
  • bruke grunnleggende regler for beskyttelse av personlig integritet på Internett og sosiale medier
  • reflektere etisk om internett og sosiale medier som kommunikasjons- og informasjonskanal


Aktivitet 1:

Be innlærerne om å skrive en epost til en kollega om en arbeidsrelatert oppgave / en melding. Kontroller bruken av hans / hennes beherskelse av tastaturet.

Aktivitet 2:

Be innlærerne om å skrive en rapport om en arbeidsoppgave, (rapport fra pasient, kunde, osv.). Sjekk skrivestilen, bruk av stavekontrollen, osv. Hva er utfordringene?

Aktivitet 3:

Få innlærerne til å søke informasjon på Internett om et arbeidsrelatert problem: Merk prosessene for søk, bruk av kilder og kritisk holdning til informasjon. Hva er utfordringene?